Ochrana dát
Ochrana dát

Ochrana dát

1. Úvod

Pomocou nasledujúcich informácií by sme vám ako „dotknutej osobe“ chceli poskytnúť prehľad o spracúvaní vašich osobných údajov nami a vašich právach podľa zákonov o ochrane údajov. Vo všeobecnosti je možné používať našu webovú stránku bez zadávania osobných údajov. Ak by ste však chceli využívať špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, spracovanie osobných údajov môže byť nevyhnutné. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracúvanie, spravidla získame váš súhlas.

Spracovanie osobných údajov, ako je vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s predpismi o ochrane údajov špecifických pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na „Eugen Arnold GmbH“. Týmto vyhlásením o ochrane údajov by sme vás chceli informovať o rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame.

Ako osoba zodpovedná za spracovanie sme zaviedli množstvo technických a organizačných opatrení, aby sme zabezpečili čo najúplnejšiu ochranu osobných údajov spracovávaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Prenosy údajov cez internet však môžu mať vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu nám môžete poskytnúť osobné údaje alternatívnymi prostriedkami, napríklad telefonicky alebo poštou.

Môžete tiež prijať jednoduché a ľahko implementovateľné opatrenia, aby ste sa ochránili pred neoprávneným prístupom tretích strán k vašim údajom. Radi by sme vám preto poskytli niekoľko tipov, ako bezpečne nakladať s vašimi údajmi:

 • Chráňte svoj účet (prihlasovacie meno, používateľský alebo zákaznícky účet) a svoj IT systém (počítač, notebook, tablet alebo mobilné zariadenie) pomocou bezpečných hesiel.
 • Prístup k heslám by ste mali mať iba vy.
 • Uistite sa, že používate svoje heslá iba pre jeden účet (prihlasovacie meno, používateľský alebo zákaznícky účet).
 • Nepoužívajte jedno heslo pre rôzne webové stránky, aplikácie alebo online služby.
 • Nasledujúce platí najmä pri používaní IT systémov, ktoré sú verejne prístupné alebo zdieľané s inými ľuďmi: Vždy by ste sa mali odhlásiť vždy, keď sa prihlásite na webovú stránku, do aplikácie alebo do online služby.

Heslá by mali pozostávať aspoň z 12 znakov a mali by byť zvolené tak, aby sa nedali ľahko uhádnuť. Nemali by preto obsahovať bežné každodenné slová, vaše vlastné mená či mená príbuzných, ale skôr veľké a malé písmená, čísla a špeciálne znaky.

2. Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou v zmysle GDPR je:

Eugen Arnold GmbH

Carl Zeiss Str. 14, 70794 Filderstadt, Nemecko

Telefón: 07158-9014-0

Fax: 07158-9014-50

E-mail: info@arnoldgroup.com

Zástupcovia zodpovednej osoby: Wolfgang a Werner Arnold

3. Úradník pre ochranu údajov

Úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať takto:

Michael Weinman

Telefón: 0173-7632962

E-mail: michael.weinmann@dsb-office.de

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť priamo na nášho úradníka pre ochranu údajov.

4. Právny základ spracúvania

Článok 6 ods.1 písm. GDPR ( v spojení s § 25 ods. 1 TTDSG) slúži našej spoločnosti ako právny základ pre spracovateľské operácie, pri ktorých získavame súhlas na konkrétny účel spracovania.

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je tomu napríklad v prípade spracovateľských operácií, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru alebo poskytnutie inej služby či protihodnoty, spracúvanie je založené na § 6 ods.1 písm . b GDPR. To isté platí pre spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok o našich produktoch alebo službách.

Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť, ktorá vyžaduje spracúvanie osobných údajov, napríklad plnenie daňových povinností, spracúvanie sa riadi čl.6 ods.1 písm . c GDPR.

V ojedinelých prípadoch môže byť spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Nastalo by to napríklad, ak by sa v našej spoločnosti zranil návštevník a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by potom museli byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by sa pri spracúvaní postupovalo podľa § 6 ods . d Na základe GDPR.

sa operácie spracovania mohli zakladať na článku 6 ods . f Na základe GDPR. Spracovateľské operácie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že záujmy, základné práva a slobody dotknutá osoba nemá prednosť. Takéto spracovateľské operácie môžeme vykonávať najmä preto, že ich výslovne spomenul európsky zákonodarca. V tejto súvislosti zastával názor, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak ste zákazníkom našej spoločnosti (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).

5. Prenos údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú odovzdané tretím stranám na iné účely, ako sú uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami iba vtedy, ak:

 1. nám svoje údaje v súlade s článkom 6 ods.1 písm . DS-GVO s tým dali výslovný súhlas,
 2. prevod podľa § 6 ods.1 písm . f GDPR je prípustné na ochranu našich oprávnených záujmov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci oprávnený záujem nezverejniť svoje údaje,
 3. v prípade prevodu podľa § 6 ods.1 písm . c GDPR existuje aj zákonná povinnosť
 4. je to právne prípustné av súlade s § 6 ods.1 písm . b GDPR je potrebné na spracovanie zmluvných vzťahov s vami.

Aby sme ochránili vaše údaje a v prípade potreby nám umožnili prenos údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP), uzatvorili sme zmluvy o spracovaní zmlúv na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Ak štandardné zmluvné doložky nepostačujú na vytvorenie primeranej úrovne zabezpečenia, môžete svoj súhlas odvolať v súlade s čl.49 ods.1 písm . a) GDPR slúži ako právny základ pre prenos do tretích krajín. To sa niekedy nevzťahuje na prenos údajov do tretích krajín, pre ktoré Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdané tretím stranám na iné účely, ako sú uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami iba vtedy, ak:

 1. nám svoje údaje v súlade s článkom 6 ods.1 písm . DS-GVO s tým dali výslovný súhlas,
 2. prevod podľa § 6 ods.1 písm . f GDPR je prípustné na ochranu našich oprávnených záujmov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci oprávnený záujem nezverejniť svoje údaje,
 3. v prípade prevodu podľa § 6 ods.1 písm . c GDPR existuje aj zákonná povinnosť
 4. je to právne prípustné av súlade s § 6 ods.1 písm . b GDPR je potrebné na spracovanie zmluvných vzťahov s vami.

V rámci spracovateľských operácií popísaných v tomto vyhlásení o ochrane údajov môžu byť osobné údaje prenesené do USA. Spoločnosti v USA majú primeranú úroveň ochrany údajov len vtedy, ak sa certifikovali podľa rámca EÚ-US Data Privacy Framework a platí rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR. Výslovne sme to uviedli vo vyhlásení o ochrane údajov dotknutých poskytovateľov služieb. Aby sme ochránili vaše údaje vo všetkých ostatných prípadoch, uzavreli sme zmluvy o spracovaní údajov na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Ak štandardné zmluvné doložky nepostačujú na vytvorenie primeranej úrovne zabezpečenia, môžete svoj súhlas odvolať v súlade s čl.49 ods.1 písm . a) GDPR slúži ako právny základ pre prenos do tretích krajín. To sa niekedy nevzťahuje na prenos údajov do tretích krajín, pre ktoré Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR.

6. Technika

6.1 Šifrovanie SSL/TLS

Na zaistenie bezpečnosti spracovania údajov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky, prihlasovacie údaje alebo žiadosti o kontakt, ktoré nám ako prevádzkovateľovi zasielate, používa táto stránka SSL resp. TLS šifrovanie. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že v riadku s adresou prehliadača je namiesto „http://“ „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Túto technológiu používame na ochranu vašich prenášaných údajov.

6.2 Zber údajov pri návšteve webovej stránky

Ak používate našu webovú stránku len na informačné účely, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba údaje, ktoré váš prehliadač odošle na náš server (v takzvaných „súboroch denníka servera“). Naša webová stránka zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií vždy, keď vy alebo automatizovaný systém vstúpite na stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Môžu byť zaznamenané

 1. Používané typy a verzie prehliadačov,
 2. operačný systém používaný pristupujúcim systémom,
 3. webovú stránku, z ktorej pristupujúci systém pristupuje na našu webovú stránku (tzv. referrer ),
 4. podstránky, na ktoré sa pristupuje prostredníctvom prístupového systému na našej webovej stránke,
 5. dátum a čas prístupu na webovú stránku,
 6. skrátená adresa internetového protokolu (anonymizovaná IP adresa) a
 7. poskytovateľa internetových služieb prístupového systému.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií o vás osobne nevyvodzujeme žiadne závery. Tieto informácie sú skôr potrebné

 1. správne doručovať obsah našej webovej stránky,
 2. na optimalizáciu obsahu našej webovej stránky a reklamy na ňu,
 3. na zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich IT systémov a technológie našej webovej stránky a
 4. poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku.

Tieto zozbierané údaje a informácie preto vyhodnocujeme štatisticky a na druhej strane s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme v konečnom dôsledku zabezpečili optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje v protokolových súboroch servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods . f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zberu údajov.

6.3 Hosting od Strato

Našu webovú stránku prevádzkujeme na adrese Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlín (ďalej len Strato ).

spracované na serveroch Strato .

Použitie Strato je založené na článku 6 ods.1 písm . f GDPR. Máme oprávnený záujem na čo najspoľahlivejšej reprezentácii, poskytovaní a bezpečnosti našej webovej stránky.

spoločnosťou Strato sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky (AVV) v súlade s článkom 28 GDPR . Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane údajov, ktorá zabezpečuje, že Strato spracúva osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky iba v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

Ďalšie informácie o pravidlách ochrany údajov Strato nájdete na: https://www.strato.de/datenschutz/ .

7. Súbory cookie

7.1 Všeobecné informácie o súboroch cookie

Cookies sú malé súbory, ktoré váš prehliadač vytvára automaticky a ktoré sa ukladajú vo vašom IT systéme (notebook, tablet, smartfón atď.), keď navštívite našu stránku.

Súbor cookie ukladá informácie, ktoré vyplývajú z kontextu konkrétneho použitého koncového zariadenia. To však neznamená, že dostávame priamu znalosť vašej identity.

Používanie cookies slúži na to, aby sme Vám spríjemnili používanie našej ponuky. Na rozpoznanie, že ste už navštívili jednotlivé stránky našej webovej lokality, používame takzvané súbory cookie relácie. Tieto sa automaticky vymažú po opustení našej stránky.

Okrem toho, aby sme optimalizovali užívateľskú prívetivosť, používame aj dočasné súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení na určité časové obdobie. Ak znova navštívite našu stránku, aby ste využili naše služby, automaticky sa rozpozná, že ste u nás už boli a aké záznamy a nastavenia ste vykonali, aby ste ich nemuseli zadávať znova.

Na druhej strane používame cookies na štatistické zaznamenávanie používania našej webovej stránky a vyhodnocovanie našej ponuky pre vás za účelom optimalizácie. Tieto súbory cookie nám umožňujú automaticky rozpoznať, že ste už navštívili našu webovú stránku, keď znova navštívite našu webovú stránku. Takto nastavené cookies sa po uplynutí definovaného času automaticky vymažú. Príslušnú dobu uchovávania súborov cookie nájdete v nastaveniach použitého nástroja na získanie súhlasu .

7.2 Právny základ pre používanie cookies

Údaje spracovávané súbormi cookie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie webovej stránky, sú preto potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov tretích strán v súlade s čl.6 ods.1 písm . f Vyžaduje sa GDPR.

V prípade všetkých ostatných súborov cookie musíte dať súhlas prostredníctvom nášho bannera s prihlásením na súbory cookie v súlade s článkom 6 ods . GDPR.

7.3 Informácie o predchádzaní súborom cookie v bežných prehliadačoch

Máte možnosť kedykoľvek vymazať cookies, povoliť len vybrané cookies alebo cookies úplne deaktivovať prostredníctvom nastavení prehliadača, ktorý používate . Ďalšie informácie nájdete na stránkach podpory príslušných poskytovateľov:

7.4 Borlabs Cookie (nástroj na správu súhlasu)

Používame doplnok cookies pre WordPress „ Borlabs Cookie“ od Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemecko. Táto služba nám umožňuje získať a spravovať súhlas používateľov webových stránok so spracovaním údajov.

Borlabs Cookie zhromažďuje údaje pomocou súborov cookie generovaných koncovými používateľmi, ktorí používajú našu webovú stránku. Ak koncový používateľ udelí súhlas, plugin v Complianz automaticky zaznamená okrem iného nasledujúce údaje:

 • trvanie súboru cookie,
 • verzia cookies,
 • Doména a cesta webu WordPress ,
 • Výber v banneri cookie,
 • UID (náhodne vygenerované ID),

Stav súhlasu je tiež uložený v prehliadači koncového používateľa, takže webová lokalita môže automaticky čítať a riadiť sa súhlasom koncového používateľa pri všetkých nasledujúcich požiadavkách na stránky a budúcich reláciách koncového používateľa až na 12 mesiacov. Údaje o súhlase (súhlas a odvolanie súhlasu) sa uchovávajú po dobu troch rokov. Doba uchovávania zodpovedá riadnej premlčacej dobe v súlade s § 195 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB). Údaje sa potom okamžite vymažú.

Bez popísaného spracovania nie je zaručená funkčnosť webovej stránky . Používateľ nemá možnosť namietať, pokiaľ existuje zákonná povinnosť získať súhlas používateľa s určitými operáciami spracovania údajov, čl.7 ods.1, 6 ods.1 veta 1 písm . c GDPR.

Zhromaždené údaje nebudú postúpené spoločnosti Borlabs GmbH, ani k nim nebude mať prístup.

Ďalšie informácie o econde nájdete na: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/ .

8. Obsah našej webovej stránky

8.1 Kontaktný / kontaktný formulár

Keď nás kontaktujete (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), zhromažďujú sa osobné údaje. Aké údaje sa zhromažďujú pri použití kontaktného formulára, môžete vidieť v príslušnom kontaktnom formulári. Tieto údaje budú uložené a použité výlučne na účely zodpovedania vašej požiadavky alebo na kontaktovanie vás a súvisiacej technickej správy. Právnym základom spracovania údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods.1 písm . f GDPR. Ak je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, dodatočným právnym základom spracovania je článok 6 ods . b GDPR. Vaše údaje budú vymazané po konečnom spracovaní vašej žiadosti, a to v prípade, ak je z okolností zrejmé, že predmetná vec bola definitívne objasnená a vymazanie nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania.

8.2 Správa aplikácií/výmena práce

Osobné údaje uchádzačov zhromažďujeme a spracúvame na účely spracovania žiadosti. Spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. To platí najmä v prípade, ak nám žiadateľ predloží príslušné dokumenty žiadosti elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára na webovej stránke. Ak s uchádzačom uzatvoríme pracovnú zmluvu alebo zmluvu o poskytovaní služieb, poskytnuté údaje budú uchovávané za účelom spracovania pracovného pomeru v súlade s právnymi predpismi. Ak so žiadateľom neuzatvoríme zmluvu, podklady k žiadosti budú automaticky vymazané dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí za predpokladu, že vymazanie nebude v rozpore s inými oprávnenými záujmami z našej strany. Ďalším oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa zákona o všeobecnom rovnakom zaobchádzaní (AGG).

Právnym základom spracovania vašich údajov je článok 88 GDPR v spojení s . § 26 ods. 1 BDSG.

9. Odoslanie newslettera

9.1 Reklamný newsletter

Na našej webovej stránke máte možnosť prihlásiť sa na odber noviniek našej spoločnosti. O tom, aké osobné údaje sa nám pri objednávke newslettra odošlú, rozhoduje vstupná maska, ktorá sa na tento účel používa.

O našich ponukách informujeme našich zákazníkov a obchodných partnerov v pravidelných intervaloch prostredníctvom newsletteru. V zásade môžete dostávať newsletter našej spoločnosti iba vtedy, ak:

 1. Máte platnú e-mailovú adresu a
 2. Zaregistrovali ste sa na odber noviniek .

e-mailovú adresu, ktorú ste pôvodne zadali na odber bulletinu , odoslaný potvrdzujúci e-mail pomocou postupu dvojitého prihlásenia . Tento potvrdzovací e-mail slúži na kontrolu, či ste ako vlastník e-mailovej adresy autorizovali príjem newslettera.

Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, uložíme tiež IP adresu pridelenú vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP) IT systému, ktorý používate v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby bolo možné neskôr vysledovať (možné) zneužitie vašej e-mailovej adresy, a preto slúži našej právnej ochrane.

Osobné údaje zhromaždené pri registrácii na odber noviniek slúžia výlučne na zasielanie nášho newslettera. Okrem toho môžu byť odberatelia newslettera informovaní e-mailom, ak je to potrebné pre fungovanie služby zasielania noviniek alebo súvisiacej registrácie, ako tomu môže byť v prípade zmien ponuky newslettera alebo zmeny technických okolností . Osobné údaje zhromaždené v rámci služby newslettera nebudú poskytnuté tretím stranám. Prihlásenie na odber nášho newslettera môžete kedykoľvek zrušiť . Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili na zasielanie newslettera, môžete kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania vášho súhlasu je v každom newsletteri príslušný odkaz. Z odberu noviniek je tiež možné sa kedykoľvek odhlásiť priamo na našej webovej stránke alebo nás o tom informovať iným spôsobom.

Právnym základom spracúvania údajov na účely zasielania newsletterov je článok 6 ods . GDPR.

10. Naše aktivity na sociálnych sieťach

Aby sme s vami mohli komunikovať na sociálnych sieťach a informovať vás o našich službách, máme tam vlastné stránky. Ak navštívite niektorú z našich stránok sociálnych médií, sme spolu s poskytovateľom príslušnej platformy sociálnych médií zodpovední za spracovateľské operácie spustené týmto v zmysle článku 26 GDPR .

Nie sme pôvodným poskytovateľom týchto stránok, ale používame ich iba v rámci možností, ktoré nám ponúkajú príslušní poskytovatelia.

Preventívne by sme preto chceli upozorniť, že vaše údaje môžu byť spracovávané aj mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Používanie môže preto pre vás znamenať riziká ochrany údajov, pretože môže byť ťažšie chrániť vaše práva, napríklad na informácie, vymazanie, námietku atď., a spracovanie na sociálnych sieťach často vykonávajú priamo poskytovatelia na reklamné účely resp. analyzovať správanie používateľov bez toho, aby sme to mohli ovplyvniť. Ak poskytovateľ vytvára profily používania, často sa používajú súbory cookie alebo sa správanie pri používaní priraďuje k profilu člena sociálnej siete, ktorý ste vytvorili.

Operácie spracovania osobných údajov popísané sú vykonávané v súlade s článkom 6 ods . f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu a oprávneného záujmu príslušného poskytovateľa, aby sme s vami mohli včas komunikovať alebo vás informovať o našich službách. Ak musíte udeliť súhlas so spracovaním údajov ako používateľ u príslušných poskytovateľov, právny základ sa odvoláva na článok 6 ods.1 písm. GDPR v spojení s . Článok 7 GDPR.

Keďže nemáme prístup k údajom poskytovateľov, chceli by sme upozorniť, že svoje práva (napr. na informácie, opravu, vymazanie a pod.) je najlepšie uplatniť priamo u príslušného poskytovateľa. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich údajov v sociálnych sieťach nižšie sme poskytli od príslušného poskytovateľa sociálnej siete, ktorého využívame:

10.1 Facebook

(Spolu)zodpovedný za spracovanie údajov v Európe:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor , Dublin 2, Írsko

Zásady ochrany osobných údajov (zásady údajov):

https://www.facebook.com/about/privacy

10.2 LinkedIn

(Spolu)zodpovedný za spracovanie údajov v Európe:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko

Vyhlásenie o ochrane údajov :

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10.3 Twitter

(Spolu)zodpovedný za spracovanie údajov v Európe:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko

Vyhlásenie o ochrane údajov :

https://twitter.com/de/privacy

 

Informácie o vašich údajoch:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

10.4 XING (New Work SE)

(Spolu)zodpovedný za spracovanie údajov v Nemecku:

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Nemecko

Ochrana dát:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Žiadosti o informácie pre členov XING :

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

11. Pluginy sociálnych médií

11.1 Facebook plugin

Na túto webovú stránku sme integrovali komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je miesto sociálnych stretnutí prevádzkované na internete, online komunita, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Facebook umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a vytvárať siete prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovou spoločnosťou Facebooku je Meta Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko .

Zakaždým, keď vstúpite na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkujeme a na ktorej je integrovaný komponent Facebooku (Facebook plug-in), je internetový prehliadač vo vašom IT systéme automaticky vyzvaný príslušným komponentom Facebooku, aby zobraziť príslušnú jednu Stiahnite si komponent Facebook z Facebooku. Kompletný prehľad všetkých Facebook pluginov je dostupný na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . V rámci tohto technického procesu dostáva Facebook informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku nášho webu navštívite.

Ak ste súčasne prihlásený na Facebooku, Facebook pri každej návšteve našej webovej stránky a počas celej doby vášho pobytu na našej webovej stránke rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívite. Tieto informácie zhromažďuje komponent Facebook a Facebook ich priraďuje k príslušnému účtu na Facebooku. Ak stlačíte jedno z tlačidiel Facebooku integrovaných na našej webovej stránke, ako napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“, alebo ak pridáte komentár, Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému účtu na Facebooku a uloží tieto osobné údaje.

Facebook vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Facebook o tom, že ste navštívili našu webovú stránku, ak ste prihlásení na Facebook v rovnakom čase, ako pristupujete na našu webovú stránku; Deje sa tak bez ohľadu na to, či ste klikli na komponent Facebook alebo nie. Ak si neželáte, aby sa tieto informácie prenášali na Facebook, môžete prenosu zabrániť tak, že sa pred vstupom na našu webovú stránku odhlásite zo svojho účtu na Facebooku.

Táto americká spoločnosť je certifikovaná podľa rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Ide o rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR, čo znamená, že osobné údaje možno prenášať bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

Zásady údajov zverejnené Facebookom, ktoré sú dostupné na https://de-de.facebook.com/about/privacy/ , poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov Facebookom. Vysvetľuje tiež, aké možnosti nastavenia Facebook ponúka na ochranu súkromia. Dostupné sú aj rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačiť prenos dát na Facebook. Takéto aplikácie môžete použiť na potlačenie prenosu údajov na Facebook.

11.2 LinkedIn plugin

Na túto webovú stránku sme integrovali komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom spojiť sa s existujúcimi obchodnými kontaktmi a nadviazať nové obchodné kontakty.

Prevádzková spoločnosť LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland , Privacy Policy Issues , Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko , je zodpovedný za záležitosti ochrany údajov mimo USA .

Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, ktorá je vybavená komponentom LinkedIn (plugin LinkedIn), tento komponent spôsobí, že prehliadač, ktorý používate, stiahne zodpovedajúce zobrazenie komponentu LinkedIn. Ďalšie informácie o doplnkoch LinkedIn nájdete na https://developer.linkedin.com/plugins . V rámci tohto technického procesu LinkedIn dostáva informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality ste navštívili.

Ak ste súčasne prihlásený na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívite, pri každej návšteve našej webovej stránky a počas celej doby vášho pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie zhromažďuje komponent LinkedIn a LinkedIn ich priraďuje k vášmu účtu LinkedIn. Ak kliknete na tlačidlo LinkedIn integrované na našej webovej stránke, LinkedIn priradí tieto informácie vášmu osobnému používateľskému účtu LinkedIn a uloží tieto osobné údaje.

LinkedIn vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu LinkedIn o tom, že ste navštívili našu webovú stránku, ak ste prihlásení na LinkedIn v rovnakom čase, ako pristupujete na našu webovú stránku; K tomu dochádza bez ohľadu na to, či ste klikli na komponent LinkedIn alebo nie. Ak si neželáte, aby sa tieto informácie prenášali na LinkedIn týmto spôsobom, môžete prenosu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu LinkedIn pred vstupom na našu webovú stránku.

možnosť odhlásiť sa z odberu e-mailových správ, SMS správ a cielených reklám a spravovať nastavenia reklamy na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls . LinkedIn využíva aj partnerov ako Quantcast , Google Analytics, BlueKai , DoubleClick , Nielsen, Comscore , Eloqua a Lotame , ktorí môžu nastavovať súbory cookie. Takéto cookies je možné odmietnuť na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Platné nariadenia o ochrane údajov LinkedIn sú dostupné na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Zásady používania súborov cookie LinkedIn sú dostupné na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

11.3 doplnok XING

Na túto webovú stránku sme integrovali komponenty od Xing. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom spojiť sa s existujúcimi obchodnými kontaktmi a nadviazať nové obchodné kontakty. Jednotliví používatelia si môžu vytvoriť svoj osobný profil na Xing. Spoločnosti môžu napríklad vytvárať firemné profily alebo zverejňovať pracovné ponuky na Xing.

Prevádzkovou spoločnosťou XING je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Zakaždým, keď vstúpite na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkujeme a na ktorej je integrovaný komponent Xing (zásuvný modul Xing), internetový prehliadač vo vašom IT systéme automaticky vyzve príslušný komponent Xing, aby zobraziť príslušný jeden komponent Stiahnuť Xing z Xing. Ďalšie informácie o doplnkoch Xing nájdete na https://dev.xing.com/plugins . V rámci tohto technického procesu dostáva Xing informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívite.

Ak ste súčasne prihlásený do Xing, Xing rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívite, pri každej návšteve našej webovej stránky a počas celej doby vášho pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie zhromažďuje komponent Xing a spoločnosť Xing ich priraďuje k vášmu účtu Xing. Ak stlačíte jedno z tlačidiel Xing integrovaných na našej webovej stránke, napríklad tlačidlo „Zdieľať“, spoločnosť Xing priradí tieto informácie vášmu osobnému používateľskému účtu Xing a uloží tieto osobné údaje.

Xing vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Xing o tom, že navštevujete našu webovú stránku, ak ste prihlásení do Xing v rovnakom čase, ako pristupujete na našu webovú stránku; To sa deje bez ohľadu na to, či kliknete na komponent Xing alebo nie. Ak si neželáte, aby sa tieto informácie prenášali do spoločnosti Xing týmto spôsobom, môžete prenosu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Xing pred vstupom na našu webovú stránku.

Predpisy o ochrane údajov zverejnené spoločnosťou Xing, ktoré sú dostupné na https://www.xing.com/privacy, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Xing. Xing tiež zverejnil informácie o ochrane údajov pre tlačidlo zdieľania XING na https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy#lang-de .

12. Webová analytika

12.1 Google Analytics 4 (GA4)

Na našich webových stránkach používame Google Analytics 4 (GA4), službu webovej analýzy od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované profily používania a používajú sa súbory cookie (pozri bod „Súbory cookie“). Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky môžu zahŕňať:

 • krátkodobé zhromaždenie IP adresy bez trvalého uloženia
 • Údaje o polohe
 • Typ/verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka)
 • Čas požiadavky servera

Pseudonymizované údaje môže Google preniesť na server v USA a tam uložiť.

Informácie sa používajú na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu na účely prieskumu trhu a dizajnu týchto webových stránok podľa potrieb. Tieto informácie môžu byť tiež odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje vo vašom mene. Vaša IP adresa nebude za žiadnych okolností zlúčená s inými údajmi Google.

K týmto spracovateľským operáciám dochádza len vtedy, ak je udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods . GDPR.

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Ide o rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR, čo znamená, že osobné údaje možno prenášať bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

Ďalšie informácie o ochrane údajov pri používaní GA4 nájdete na: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de .

12.2 Google Analytics Universal

Na našich webových stránkach používame Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited ( https://www.google.de/intl/de/about/ ), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“ ). V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované profily používania a používajú sa súbory cookie (pozri bod „Súbory cookie“). Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky ako napr

 • typ/verziu prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • adresa URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka),
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa) a
 • čas požiadavky servera,

sa prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Informácie sa používajú na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu na účely prieskumu trhu a dizajnu týchto webových stránok podľa potrieb. Tieto informácie môžu byť tiež odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje vo vašom mene. Vaša IP adresa nebude za žiadnych okolností zlúčená s inými údajmi Google. IP adresy sú anonymizované, takže priradenie nie je možné (IP maskovanie ).

Inštalácii cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade nie je možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

K týmto spracovateľským operáciám dochádza len vtedy, ak je udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods . GDPR.

Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača (https : // tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Ide o rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR, čo znamená, že osobné údaje možno prenášať bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

Pravidlá ochrany údajov služby Google Analytics si môžete pozrieť na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

12.3 Matomo

Na túto webovú stránku sme integrovali komponent Matomo od poskytovateľa InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Matomo je softvérový nástroj na analýzu webu, t.j. na zber, zber a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov webu. Okrem iného sa zhromažďujú údaje o webovej stránke, z ktorej dotknutá osoba prišla na webovú stránku (tzv. referrer ), o tom, ktoré podstránky webovej stránky boli navštívené alebo ako často a ako dlho bola podstránka prezeraná. Používa sa na optimalizáciu webovej stránky a analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Softvér je prevádzkovaný na serveri osoby zodpovednej za spracovanie, protokolové súbory citlivé na ochranu údajov sú uložené výlučne na tomto serveri.

Matomo nastaví cookie vo vašom IT systéme. Nastavenie súboru cookie nám umožňuje analyzovať používanie našej webovej stránky. Zakaždým, keď vstúpite na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej lokality, internetový prehliadač vo vašom IT systéme je komponentom Matomo automaticky vyzvaný , aby preniesol údaje na náš server za účelom online analýzy. V rámci tohto technického procesu získavame poznatky o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktorá nám okrem iného slúži na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, ako je čas prístupu, miesto, z ktorého bol uskutočnený prístup, a frekvencia návštev našej webovej stránky. Pri každej návšteve našej webovej stránky sa tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používate, prenesú na náš server. Tieto osobné údaje sú u nás uložené. Tieto osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

K týmto spracovateľským operáciám dochádza len vtedy, ak je udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods . GDPR.

Pravidlá ochrany údajov Matomo si môžete pozrieť na: https://matomo.org/privacy/ .

13. Reklama

13.1 Google Ads (AdWords) Remarketing/retargeting

Na tento web sme integrovali Google Ads. Prevádzkovateľom služieb Google Ads je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

Používame to na inzerciu tejto webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google a na webových stránkach tretích strán. Na tento účel umiestňuje Google do prehliadača vášho zariadenia súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy pomocou pseudonymného ID súboru cookie a na základe navštívených stránok.

Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov sa uskutoční iba vtedy, ak ste súhlasili so spoločnosťou Google, že vaša história internetového prehliadača a prehliadača aplikácií bude prepojená spoločnosťou Google s vaším účtom Google a že informácie z vášho účtu Google budú použité na prispôsobenie reklám, ktoré si prezeráte na webe. V tomto prípade, ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení do Google, Google použije vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing naprieč zariadeniami . Na tento účel spoločnosť Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics, aby vytvorila cieľové skupiny.

K týmto spracovateľským operáciám dochádza len vtedy, ak je udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods . GDPR.

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Ide o rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR, čo znamená, že osobné údaje možno prenášať bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

Predpisy o ochrane údajov a ďalšie informácie zo služby Google Ads si môžete pozrieť na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

14. Pluginy a ďalšie služby

14.1 Mapy Google

Na našej webovej stránke používame Google Maps (API). Prevádzkovateľom služby Google Maps je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Ireland Limited je súčasťou skupiny spoločností Google so sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pomocou tejto služby vám napríklad môžeme ukázať našu polohu a uľahčiť si akúkoľvek cestu.

Keď vstúpite na podstránky, v ktorých je integrovaná mapa Google Maps, informácie o vašom používaní našej webovej stránky (ako je vaša IP adresa) sa prenesú na servery Google v USA a tam sa uložia. Mapy Google navyše znova načítajú webové písma Google. Poskytovateľom Google WebFonts je aj Google Ireland Limited. Keď vstúpite na stránku, ktorá integruje Mapy Google, váš prehliadač načíta webové písma potrebné na zobrazenie Máp Google do vyrovnávacej pamäte prehliadača. Aj na tento účel prehliadač, ktorý používate, vytvorí spojenie so servermi Google. To dáva spoločnosti Google vedieť, že naša webová stránka bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby bol váš profil spojený s Google, musíte sa odhlásiť zo svojho používateľského účtu Google. Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov; ak to chcete uplatniť, musíte kontaktovať spoločnosť Google.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov do Google pri používaní Google Maps, máte tiež možnosť úplne deaktivovať webovú službu Google Maps vypnutím aplikácie JavaScript vo vašom prehliadači. Mapy Google, a teda zobrazenie mapy na tejto webovej stránke sa potom nedá použiť.

K týmto spracovateľským operáciám dochádza len vtedy, ak je udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods . GDPR.

Podmienky používania Google si môžete pozrieť na https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatočné podmienky používania pre Google Maps nájdete na https://www.google. com/intl /de_US/help/terms_maps.html

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Ide o rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR, čo znamená, že osobné údaje možno prenášať bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

Predpisy o ochrane údajov služby Google Maps si môžete pozrieť na: („Zásady ochrany osobných údajov Google“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

14.2 Google WebFonts

Naša webová stránka používa takzvané webové fonty na jednotné zobrazovanie fontov. Google WebFonts poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Ireland Limited je súčasťou skupiny spoločností Google so sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K týmto spracovateľským operáciám dochádza len vtedy, ak je udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods . GDPR.

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Ide o rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR, čo znamená, že osobné údaje možno prenášať bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

Ďalšie informácie o Google WebFonts a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť na: https://developers.google.com/fonts/faq ; https://www.google.com/policies/privacy/ .

15. Ochrana údajov pre žiadosti a proces podávania žiadostí

Osobné údaje uchádzačov zhromažďujeme a spracúvame na účely spracovania žiadosti. Spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. Ide najmä o prípad, ak žiadateľ predloží príslušné dokumenty žiadosti osobe zodpovednej za spracovanie elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára na webovej stránke. Ak sa s Vami ako s uchádzačom dohodneme na pracovnej zmluve, poskytnuté údaje budú uchovávané za účelom vykonávania pracovného pomeru v súlade s právnymi predpismi. Právnym základom spracúvania údajov je plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) v spojení s § 26 BDSG. Údaje sa spracúvajú na prípravu pracovnej zmluvy.

Príjemcami vašich informácií sú zamestnanci ľudských zdrojov pre kontakt s vami a zmluvnú spoluprácu (vrátane plnenia predzmluvných opatrení), ako aj manažéri zapojení do rozhodovacieho procesu. Vaše údaje môžu byť odovzdané poskytovateľom služieb, ktorí pre nás konajú ako spracovatelia, napríklad podpora alebo údržba počítačov alebo IT aplikácií a likvidácia údajov. Všetci poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní a sú obzvlášť povinní zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne. Údaje budú poskytnuté iba príjemcom mimo našej spoločnosti v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov.

Ak s vami ako žiadateľom neuzavrieme pracovnú zmluvu, podklady k žiadosti budú automaticky vymazané po uplynutí šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o zamietnutí za predpokladu, že vymazanie nebude v rozpore s inými oprávnenými záujmami osoby zodpovednej za spracovanie. Medzi ďalšie oprávnené záujmy v tomto zmysle patrí napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa zákona o všeobecnom rovnakom zaobchádzaní (AGG).

Vaše údaje budú spracované iba v rámci Európskej únie a štátov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V rámci procesu podávania žiadostí musíte poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a na plnenie súvisiacich zmluvných povinností alebo ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať. Bez týchto údajov vám vo všeobecnosti nebudeme môcť primerane zvážiť pri rozhodovaní o obsadení pozície.

16. Informácie o spracovaní údajov ako súčasť stratégie digitálneho náboru, zber kontaktných údajov od zainteresovaných strán prostredníctvom lievika sociálnych médií ( perspektíva )

Za účelom obsadzovania našich pozícií zhromažďujeme informácie od zainteresovaných uchádzačov, najmä kontaktné údaje, požadované pozície a informácie v životopise prostredníctvom našej lievikovej platformy „ Pohľad “. Informácie o tom nám zasielajú samotné zainteresované strany. Právnym základom je spracúvanie na vznik pracovnoprávneho vzťahu, čl.6 ods.1 písm . b GDPR.

Údaje zbiera náš procesor, BM Digital GmbH, D-88433 Schemmerhofen. Na ochranu vašich údajov sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok so spoločnosťou BM Digital GmbH Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou BM Digital GmbH nájdete na https://werbung-magnet.de/datenschutz/ . Portál využíva služby poskytovateľa Perspektiv GmbH, D-10247 Berlin Ďalšie informácie nájdete na https://www.perspective.co/de/datenschutzerklaerung .

Vaše údaje vymažeme 6 mesiacov po dokončení procesu žiadosti.

Cloudflare

Náš portál využíva funkcie z CloudFlare . Poskytovateľom je CloudFlare , Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

CloudFlare ponúka globálne distribuovanú sieť na doručovanie obsahu s DNS. Technicky je prenos informácií medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou vedený cez sieť CloudFlare . CloudFlare je preto schopný analyzovať dátovú prevádzku medzi používateľmi a našimi webovými stránkami, napríklad na zistenie a odvrátenie útokov na naše služby. CloudFlare môže tiež ukladať súbory cookie vo vašom počítači na optimalizáciu a analýzu.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Perspective Software GmbH uzavrela so spoločnosťou Cloudflare zodpovedajúcu zmluvu o spracovaní zmluvy na základe GDPR alebo v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ. Cloudflare zhromažďuje štatistické údaje o návštevách tejto webovej stránky. Prístupové údaje zahŕňajú: názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených dát, notifikáciu o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, adresu URL odkazujúceho subjektu (predtým navštívená stránka), IP adresu a poskytovateľa žiadajúcej strany. Cloudflare používa logovacie údaje na štatistické vyhodnotenia na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky.

Ak ste súhlasili s používaním Cloudflare, právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods . GDPR. Máme tiež oprávnený záujem používať Cloudflare na optimalizáciu našej online ponuky a zvýšenie jej bezpečnosti. Zodpovedajúcim právnym základom je článok 6 ods . f GDPR. Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu.

Prenos vašich osobných údajov do USA prebieha na základe štandardných zmluvných doložiek. Spoločnosť je certifikovaná podľa „EÚ-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť súlad s európskymi normami ochrany údajov pri spracúvaní údajov v USA. Každá spoločnosť s certifikátom DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto štandardy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom možno získať od poskytovateľa na nasledujúcom odkaze https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

Viac informácií o CloudFlare nájdete na: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ .

Webová analýza pomocou Meta Pixel (predtým Facebook Pixel)

Náš portál používa „Facebook Pixel“ meta Platforms , Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („ Meta “). Ak je udelený výslovný súhlas , správanie používateľov je možné sledovať po tom, čo videli alebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento postup sa používa na vyhodnotenie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a môže pomôcť optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, a preto nám neumožňujú vyvodzovať závery o identite používateľa. Údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Meta , aby bolo možné prepojenie s príslušným užívateľským profilom a spoločnosť Meta mohla údaje použiť na vlastné reklamné účely v súlade s pokynmi na používanie údajov Facebooku (https://www.facebook.com /o/súkromí/). To umožňuje spoločnosti Meta a jej partnerom umiestňovať reklamy na Facebooku a mimo neho. Na tieto účely môže byť vo vašom počítači uložený aj súbor cookie.

K týmto spracovateľským operáciám dochádza len vtedy, ak je udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods . GDPR.

Spoločnosť je certifikovaná podľa „EÚ-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť súlad s európskymi normami ochrany údajov pri spracúvaní údajov v USA. Každá spoločnosť s certifikátom DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto štandardy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom možno získať od poskytovateľa na nasledujúcom odkaze https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

17. Spracovanie údajov odberateľov a dodávateľov

Druh a účel spracovania:

Pre vybavenie objednávok zákazníkov a v rámci obstarávacích procesov spracúvame osobné údaje našich zákazníkov a dodávateľov, ako aj jednotlivých kontaktných osôb u našich zákazníkov/dodávateľov. Údaje uchovávame v našom ERP systéme a používame ich pri všetkých procesoch plnenia služieb a obstarávania. Údaje využívame aj na aktívny prístup k zákazníkom a na podporu dodávateľov vrátane interného hodnotenia dodávateľov.

Právny základ:

Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) Spracovanie údajov prebieha za účelom plnenia našej zmluvy Na základe zákonných požiadaviek (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR) Vzťahujú sa na nás rôzne zákonné povinnosti, ktoré vyžadujú spracovanie údajov zahŕňa. Patria sem napríklad: napr.:

 • Daňové zákony a právne účtovníctvo
 • vyhovieť požiadavkám a požiadavkám regulačných orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní
 • plnenie daňových kontrolných a ohlasovacích povinností

Okrem toho môže byť zverejnenie osobných údajov nevyhnutné ako súčasť úradných/súdnych opatrení na účely zhromažďovania dôkazov, trestného stíhania alebo vymáhania občianskoprávnych nárokov. V rámci vyrovnávania záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) V prípade potreby spracúvame vaše údaje nad rámec samotného plnenia zmluvy, aby sme chránili naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretích strán. Príklady takýchto prípadov sú:

 • Spracovanie v CRM systéme na aktívne oslovovanie zákazníkov
 • Hodnotenie dodávateľov
 • Uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v súdnych sporoch

Príjemca:

Zamestnancom za kontakt s Vami a zmluvnú spoluprácu (vrátane plnenia predzmluvných opatrení). Vaše údaje môžu byť odovzdané poskytovateľom služieb, ktorí pre nás konajú ako spracovatelia, napríklad podpora alebo údržba počítačov alebo IT aplikácií a likvidácia údajov. Všetci poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní a sú obzvlášť povinní zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne. Údaje budú poskytnuté iba príjemcom mimo našej spoločnosti v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov. Príjemcami osobných údajov môžu byť napr.

 • Verejné orgány a inštitúcie (napr. finančné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní), ak existuje zákonná alebo úradná povinnosť
 • Poskytovatelia úverových a finančných služieb (spracovanie platobných transakcií)
 • daňový poradca alebo obchodná daň a daň z miezd a audítor spoločnosti (štatutárny audit)

Doba skladovania:

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Ak údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, budú pravidelne vymazané. Vznikajú výnimky,

 • v rozsahu, v akom musia byť splnené zákonné povinnosti uchovávania údajov, napr. Obchodný zákonník (HGB) a Daňový zákonník (AO). Obdobie uchovávania a dokumentácie tam uvedené sú zvyčajne šesť až desať rokov;
 • zabezpečiť dôkazy v rámci zákonnej premlčacej doby. Podľa § 195 a nasl. Občianskeho zákonníka (BGB) môžu byť tieto premlčacie doby až 30 rokov, pričom bežná premlčacia doba je 3 roky.
 • V prípade potreby aj viac.

Ak sa spracúvanie údajov vykonáva v oprávnenom záujme nás alebo tretej strany, osobné údaje budú vymazané, len čo tento záujem pominie. Tu platia uvedené výnimky.

Prevod do tretej krajiny:

Vaše údaje budú spracované iba v rámci Európskej únie a štátov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Odvolanie súhlasu:

Máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (spracovanie údajov založené na záujmy); To platí aj pre profilovanie na základe tohto ustanovenia v zmysle článku 4 č.4 GDPR. Ak podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Požadované alebo požadované zabezpečenie:

V rámci zmluvného vzťahu musíte poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a na plnenie súvisiacich zmluvných povinností alebo ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať. Bez týchto údajov s vami vo všeobecnosti nebudeme môcť uzavrieť alebo vykonať zmluvu.

18. Vaše práva ako dotknutej osoby

Právo na potvrdenie

Máte právo požadovať od nás potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na informácie Článok 15 GDPR

Máte právo od nás kedykoľvek bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás uložené, ako aj kópiu týchto údajov v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Právo na opravu článok 16 GDPR

Máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Máte tiež právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov s prihliadnutím na účely spracovania.

Vypustenie článku 17 GDPR

Máte právo požiadať o okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak platí niektorý z dôvodov ustanovených zákonom a ak spracovanie alebo uchovávanie nie je potrebné.

Obmedzenie spracovania článok 18 GDPR

Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovanie, ak je splnená jedna zo zákonných požiadaviek.

Prenosnosť údajov článok 20 GDPR

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inej zodpovednej osobe, ktorej sme osobné údaje poskytli, bez toho, aby sme tomu bránili, ak je spracúvanie založené na súhlase podľa článku 6 ods.1 písm . GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. GDPR alebo na zmluve v súlade s čl.6 ods.1 písm . b GDPR a spracúvanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je nám zverená.

Okrem toho pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 ods. 1 GDPR máte právo na to, aby sa osobné údaje preniesli priamo od jednej zodpovednej osoby inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky možné a v rozsahu, v akom tomu tak nie je, sú porušené práva a slobody iných ľudí.

Námietka proti článku 21 GDPR

Máte právo z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo f (spracovanie údajov na základe Porovnania záujmov) DS-GVO je potrebné na podanie námietky.

To platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení v zmysle článku 4 č.4 GDPR.

Ak podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

V jednotlivých prípadoch spracúvame osobné údaje za účelom priamej reklamy. Proti spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy môžete kedykoľvek namietať. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak namietnete, aby sme ich spracúvali na účely priamej reklamy, nebudeme už vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

Okrem toho máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré vykonávame na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods . GDPR, pokiaľ takéto spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, môžete slobodne uplatniť svoje právo namietať pomocou automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu s ochranou údajov

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Sťažnosť na dozorný orgán

Máte právo podať sťažnosť na naše spracúvanie osobných údajov dozornému orgánu zodpovednému za ochranu údajov.

19. Bežné ukladanie, mazanie a blokovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania alebo ak to ustanovujú právne predpisy, ktorým naša spoločnosť podlieha.

Ak prestane platiť účel uchovávania alebo uplynie predpísaná doba uchovávania, osobné údaje budú bežne zablokované alebo vymazané v súlade s právnymi predpismi.

20. Doba uchovávania osobných údajov

Kritériom doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná doba uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje bežne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie zmluvy.

21. Aktuálnosť a zmeny vo vyhlásení o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov je aktuálne platné a je datované: august 2023.

V dôsledku ďalšieho vývoja našich webových stránok a ponúk alebo v dôsledku zmenených právnych alebo oficiálnych požiadaviek môže byť potrebné zmeniť toto vyhlásenie o ochrane údajov. Aktuálne vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek zobraziť a vytlačiť na webovej stránke „ https://www.arnoldgroup.com/kontakt/datenschutz/ “.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené s podporou softvéru na ochranu údajov: audatis MANAGER.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: