Ochrana dát
Ochrana dát

Ochrana dát

Vyhlásenie o ochrane dát

I. Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

Zodpovedné miesto v zmysle zákona o ochrane dát je:

EUGEN ARNOLD GmbH
Carl-Zeiss-Str. 14
70794 Filderstadt-Harthausen

Telefón: +49 (0) 7158 – 90 14 – 0
Telefax: +49 (0) 7158 – 90 14 – 50

E-mail: info@arnoldgroup.com

Veľmi sa tešíme z Vášho záujmu o náš podnik. Ochrana dát má zvlášť vysokú hodnotu pre vedenie podniku EUGEN ARNOLD GmbH.

Spracovanie osobných dát, napríklad mena, adresy, emailovej adresy alebo telefónneho čísla konkrétnej osoby, sa uskutočňuje vždy v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane dát (GDPR) a v súlade s nariadením o ochrane dát, špecifickým pre krajinu a platným pre EUGEN ARNOLD GmbH. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane dát by náš podnik chcel informovať verejnosť o druhu, rozsahu a účele osobných dát, ktoré sme získali, použili a spracovali. Ďalej budú osoby, ktorých sa to týka, prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane dát poučené o právach, ktoré im náležia.

II. Používanie webových stránok

A. Zbieranie všeobecných informácií

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky sa pomocou cookies zaznamenajú informácie všeobecného charakteru. Tieto informácie (Server-logfiles) obsahujú napríklad druh webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a podobne. Tu sa jedná výlučne o informácie, ktoré nedovoľujú vyvodzovať závery o Vašej osobe.

Tieto informácie nutne vznikajú pri používaní internetu a sú technicky potrebné, aby obsahy webových stránok, ktoré ste si vyžiadali, boli správne sprostredkované, Spracovávajú sa najmä na tieto účely:

 • zabezpečenie bezproblémového vytvorenia pripojenia na webovú stránku,
 • zabezpečenie bezproblémového používania našej webovej stránky,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému, ako aj
 • na iné administratívne účely.

Spracovanie Vašich osobných dát sa zakladá na našom oprávnenom záujme vyplývajúcom z hore uvedených účelov k získaniu dát. Nepoužívame Vaše dáta, aby sme vyvodili závery o Vašej osobe. Iba zodpovedné pracovisko a prípadne spracovateľ zákazky sú príjemcami dát.

Anonymné informácie tohto druhu sa prípadne nami štatisticky vyhodnotia, aby sme optimalizovali našu webovú stránku a technológiu, ktorá ju podporuje.

B. SSL šifrovanie

Aby sa chránila bezpečnosť Vašich dát počas prenosu, používame šifrovacie postupy (napr. SSL) cez HTTPS, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky.

C. Newsletter

Na základe Vášho výslovne udeleného súhlasu Vám budeme e-mailom pravidelne posielať náš Newsletter, resp. porovnateľné informácie na Vami uvedenú emailovú adresu.

Aby ste mohli dostávať náš Newsletter, stačí uviesť Vašu emailovú adresu. Pri prihlásení k odberu nášho Newsletter sa použijú Vami uvedené údaje výlučne na tento účel. Abonenti môžu tiež byť e-mailom informovaní o okolnostiach, ktoré sú relevantné pre službu alebo registráciu (napríklad zmeny ponuky v Newsletter alebo technické záležitosti).

Pre účinnú registráciu potrebujeme platnú emailovú adresu. Aby sme mohlo kontrolovať, či držiteľ emailovej adresy skutočne poslal prihlášku, používame postup „Double-opt-in“. Za týmto účelom zaprotokolujeme objednanie Newsletter, odoslanie potvrdzujúceho e-mailu a príjem odpovede, ktorú sme e-mailom vyžiadali. Ďalšie dáta sa nevyžadujú. Údaje sa používajú výlučne na zaslanie Newsletter a nepostupujú sa tretím osobám.

Súhlas s uložením Vašich osobných dát a ich využívaním na zaslanie Newsletter môžete kedykoľvek odvolať. V každom exemplári Newsletter nájdete k tomu príslušný odkaz. Okrem toho sa môžete kedykoľvek priamo na tejto webovej stránke odhlásiť alebo nám oznámiť Vaše želanie cez kontakty, uvedené na konci tohto vyhlásenia o ochrane dát.

D. Kontaktný formulár

Ak nás ohľadne otázok akéhokoľvek druhu nakontaktujete e-mailom alebo kontaktným formulárom, dajte nám svoj dobrovoľný súhlas za účelom nadviazania kontaktu. K tomu je potrebné udanie platnej emailovej adresy. Slúži k priradeniu požiadavky a k nasledovnej odpovedi na ňu. Uvedenie ďalších dát je voliteľné. Vami poskytnuté údaje budú uložené za účelom spracovania dotazu ako aj pre prípadné doplňujúce otázky. Po vybavení Vami poslaného dotazu sa osobné dáta automaticky vymažú

E. Vymazanie, resp. zablokovanie dát

Dodržiavame zásady vyhýbania sa dátam a úsporného zaobchádzania s nimi. Preto Vaše osobné údaje ukladáme len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie tu uvedených účelov alebo ako stanovujú rozličné, zákonodarcom určené lehoty ukladania. Po vypadnutí konkrétneho účelu resp. po uplynutí lehôt sa príslušné dáta rutinne a v súlade so zákonnými predpismi zablokujú alebo vymažú.

F. Používanie služby Google Analytics

Pokiaľ ste dali svoj súhlas, bude na tejto webovej stránke použitá služba Google Analytics spoločnosti Google Inc., ktorá analyzuje webovú stránku, („Google“). Použitie zahŕňa režim práce „Universal Analytics“. Tým je možné priradiť dáta, schôdze a interakcie cez niekoľko prístrojov pseudonymnému ID užívateľovi a tak analyzovať aktivity užívateľa naprieč prístrojmi. Toto upozornenie o ochrane dát dáva k dispozícii stránka www.intersoft-consulting.de

Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré Vám umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky, ktoré súbor cookie generuje, sa spravidla prenesú na Google server v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke spoločnosť Google ale predtým skráti Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa na Google server v USA a tam sa skráti. Upozorňujeme Vás na to, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o jednu IP anonymizáciu, aby sa zabezpečila anonymizovaná evidencia IP adries (tzv. IP-masking). IP adresa, prenesená Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics, sa nespojí s inými Google dátami. Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane dát nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na https://policies.google.com/?hl=de.

Účely spracovania
Na príkaz prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie, aby sa vyhodnotilo, ako využívate webovú stránku, aby sa zostavili správy o aktivitách na webovej stránke, a aby sa poskytli voči prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby, spojené s používaním webovej stránky a internetu.

Právny základ
Právny základ pre použitie služby Google Analytics je Váš súhlas podľa čl. 6 odsek 1 S. 1 písmeno a GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Príjemca / kategórie príjemcov
Príjemca získaných dát je Google.

Prenos do tretích krajín
Osobné dáta sa prenášajú do USA v súlade s EU-US Privacy Shield na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Certifikát môžete tu stiahnuť.

Trvanie uloženia dát
Dáta, ktoré posielame a ktoré sú spojené so súbormi cookies, menami užívateľov (napr. User-ID) alebo reklamnými ID, sa vymažú automaticky po 14 mesiacoch. Vymazanie dát, ktorých doba uloženia uplynula, sa uskutoční automaticky raz za mesiac.

Práva dotknutého
Svoj súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať tým, že zabránite uloženiu cookies náležitým nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade je možné, že nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby Google zaznamenal dáta (vrátane Vašej IP adresy), vygenerované súborom cookies, vzťahujúce sa na Vaše používanie webovej stránky, a aby Google spracoval tieto dáta tým, že stiahnete a nainštalujete rozšírenie prehliadača. Opt-Out-Cookies zabraňujú tomu, aby v budúcnosti boli Vaše dáta zaznamenané pri návšteve tejto webovej stránky. Aby sa zabránilo Universal Analytics v zhromažďovaní dát cez rôzne zariadenie, musíte Opt-out realizovať na všetkých používaných systémoch.

G. Používanie Google Maps

Táto webová stránka používa Google Maps API na zobrazenie geografických informácií. Pri používaní Google Maps spoločnosť Google zhromažďuje aj dáta o používaní funkcií máp návštevníkmi Bližšie informácie o spracovaní dát spoločnosťou Google nájdete v Google upozorneniach o ochrane dát. Tam môžete v centre ochrany dát zmeniť aj svoje osobné nastavenia k ochrane dát.

Podrobné návody k spravovaniu vlastných dát v súvislosti s výrobkami Google nájdete tu.

H. Google AdWords

Naša webová stránka používa Google Conversion-Tracking. Ak ste sa dostali na našu webovú stránku cez spoločnosťou Google umiestnenú reklamu, Google AdWords uloží cookie do Vášho počítača. Cookie pre Conversion-Tracking sa uloží, keď užívateľ klikne na reklamu, umiestnenú spoločnosťou Google. Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Keď užívateľ navštívi určité stránky našej webovej stránky a cookie ešte nestratil platnosť, môžeme my a Google rozpoznať, že užívateľ klikol na reklamu a bol nasmerovaný na tú stránku. Každý zákazník Google AdWords dostane iné cookie. Preto nemožno vystopovať cookies cez webové stránky zákazníkov AdWords. Informácie, získané pomocou konverzných cookies, slúžia k tomu, aby sa vypracovali konverzné štatistiky pre zákazníkov AdWords. Zákazníci sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stranu, ktorá je vybavená s funkciou sledovania konverzie. Nedostávajú ale žiadne informácie, podľa ktorých by sa dali osobne identifikovať užívatelia.

Ak sa nechcete zúčastniť sledovania, môžete odmietnuť súbor cookie, ktorý je k tomu potrebný – napríklad nastavením prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické uloženie cookies, alebo nastaviť svoj prehliadač tak, aby doména „googleleadservices.com“ blokovala cookie.

Všimnite si prosím, že nesmiete vymazať Opt-out-Cookies, pokiaľ si neželáte záznam dát o meraní. Ak ste vymazali všetky svoje cookies v prehliadači, musíte aktuálne Opt-out-Cookie znovu nastaviť.

III. Ochrana dát pre zákazníkov

Za účelom predzmluvnej ponukovej fázy alebo splnenia zákazky, resp. za účelom splnenia záväzkov spracujeme osobné dáta ako napríklad adresy a kontaktné údaje, informácie o uskutočnených rozhovoroch, o Vašich požiadavkách, ponukách ako aj ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete. Čo sa týka zákazníkov našej firmy, spracúvame pritom aj informácie, hlavné kontaktné údaje, na dáta kontaktných osôb. Za účelom procesu platenia môžeme uložiť a spracovať dáta o Vašom bankovom spojení, resp. informácie o kreditnej karte. Pokiaľ sú do splnenia záväzkov, resp. splnenia zákazky zapojení externí partneri, môžeme im postúpiť informácie, potrebné k splneniu záväzkov. Pri spracovaní informácií sa môžu použiť pomocné systémy (IT prostredie, CRM/ERP systémy finančné účtovníctvo), na ktoré poskytovatelia služieb majú prístup v rámci údržby. V takých prípadoch dohovoríme potrebné zmluvy na spracovanie zákazky.

IV. Ochrana dát pri žiadostiach a postupoch uchádzačov

Pracovník, zodpovedný za spracovanie, zhromažďuje a spracúva osobné dáta uchádzačov za účelom vybavovania ich žiadostí. Spracovanie sa môže uskutočniť aj elektronickou cestou. To je obzvlášť vtedy aktuálne, keď uchádzač príslušné podklady k žiadosti posiela pracovníkovi, zodpovednému za spracovanie, elektronickou cestou, napríklad e-mailom alebo webovým formulárom, ktoré sa nachádza na internetovej stránke. Ak pracovník, zodpovedný za spracovanie, uzavrie pracovnú zmluvu s uchádzačom, sa doručené dáta za účelom vybavenia pracovného pomeru uložia s rešpektovaním zákonných predpisov. Ak pracovník, zodpovedný za spracovanie, neuzavrie pracovnú zmluvu s uchádzačom, tak sa podklady žiadosti štyri mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí automaticky vymažú, pokiaľ vymazaniu neprekážajú iné oprávnené záujmy pracovníka, zodpovedného za spracovanie. Iný oprávnený záujem v tomto zmysle je napríklad dokazovacia povinnosť pri postupe podľa Zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (nemecká skratka AGG).

V. Ochrana dát pre dodávateľov

IV rámci výberu dodávateľov, resp. poskytovateľov služieb uložíme a spracujeme údaje o Vás. V rámci skúmania a hodnotenia dodávateľov môžeme k tomu zhromažďovať ďalšie informácie napr. od informačných kancelárií, a dodatočne ich uložiť. Za účelom vybavenia zákazky budeme okrem Vašich kmeňových dát spracúvať aj informácie, špecifické pre zákazku. Pri firemných kontaktoch spracujeme aj informácie, zvlášť kontaktné údaje, o našich kontaktných partneroch. Pri spracovaní informácií sa môžu použiť pomocné systémy (IT prostredie, CRM/ERP systémy, finančné účtovníctvo), na ktoré poskytovatelia služieb majú prístup v rámci údržby. V takých prípadoch dohovoríme potrebné zmluvy na spracovanie zákazky.

VI. Všeobecné informácie

A. Právne základy spracovanie

Pre postupy spracovania, pri ktorých si vyžiadame súhlas na určitý účel spracovania, slúži čl. 6 I písmeno a DS-GVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nášmu podniku ako právny podklad. Ak je spracovanie osobných dát potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvná strana je dotknutá osoba, ako to je napríklad pri procesoch spracovania, ktoré sú nutné pre dodávku tovaru alebo poskytnutie iného výkonu alebo protislužby, vtedy sa spracovanie zakladá na čl. 6 I písmeno b DS-GVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) To platí aj pre také procesy spracovania, ktoré sú potrebné na uskutočnenie predzmluvných opatrení, napríklad v súvislosti s dotazmi o našich výrobkoch alebo výkonoch. Ak náš podnik podlieha právnemu záväzku, kvôli ktorému je nutné spracovanie osobných dát, ako napríklad na splnenie daňových povinností, vtedy sa spracovanie zakladá na čl. 6 I písmeno c DS-GVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) V zriedkavých prípadoch by mohlo byť spracovanie osobných dát potrebné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by platilo napríklad, keby sa návštevník v našom podniku zranil a vzápätí by sa museli jeho meno, jeho vek, údaje o jeho zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité informácie postúpiť lekárovi, nemocnici alebo inej tretej osobe. Vtedy by sa spracovanie zakladalo na čl. 6 I písmeno d DS-GVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Napokon sa môžu procesy spracovania zakladať na čl. 6 I písmeno f DS-GVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Na tejto právnej podstate sa zakladajú procesy spracovania, ktoré sa neevidujú žiadnou predtým uvedenou právnou podstatou, keď je spracovanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov nášho podniku alebo tretej strane, pokiaľ neprevládnu záujmy, základné práva a základné slobody dotknutého. Také procesy spracovania máme najmä preto dovolené, pretože sa európsky zákonodárca zvlášť o nich zmienil. Zastával názor, že by mohlo ísť o oprávnený záujem, keď dotknutá osoba je zákazníkom zodpovedného (bod preambule 47 veta 2 DS-GVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

B. Oprávnené záujmy na spracovanie, ktoré zodpovedný alebo tretia osoba sledujú

Keď sa zakladá spracovanie osobných dát na čl. 6 I písmeno f DS-GVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je naším oprávneným záujmom uskutočnenie našej obchodnej činnosti v prospech blaha všetkých našich spolupracovníkov a našich podielnikov.

C. Účely spracovania dát zodpovedným miestom a tretími osobami

Spracujeme Vaše osobné dáta len za účelmi, ktoré sú v tomto vyhlásení o ochrane dát uvedené. Poskytnutie Vašich osobných dát tretím osobám za inými účelmi, ako uvedenými, sa neuskutoční. Vaše osobné dáta poskytujeme tretím osobám iba vtedy, keď:

 • ste k tomu udelili výslovný súhlas,
 • spracovanie je potrebné na splnenie právneho záväzku,
 • spracovanie je potrebné na splnenie právneho záväzku,

spracovanie je potrebné kvôli ochrane oprávnených záujmov a keď neexistuje dôvod k domnienke, že máte prevažne chránený záujem o to, aby sa Vaše dáta nesprostredkovali.

D. Poskytnutie dát do tretích krajín

V ojedinelých prípadoch, napr. pre využitie webového servisu v spojení so službami Google alebo službami Newsletter, môže dôjsť k poskytnutiu dát do tretích krajín. Pri tom sa vždy uisťujeme, že existujú zodpovedajúce záruky na ochranu Vašich dát. V jednotlivom prípade môžete o tom dostať príslušné potvrdenie od nášho poverenca pre ochranu dát.

E. Vymazanie, resp. zablokovanie dát

Dodržiavame zásady zamedzenia a úspornosti dát. Preto ukladáme Vaše osobné dáta len tak dlho, ako to je nutné na dosiahnutie tu spomenutých cieľov alebo ako to určujú zákonodarcom stanovené, rozličné lehoty ukladania do pamäte. Po odpadnutí aktuálneho cieľa, resp. po uplynutí týchto lehôt sa zodpovedajúce údaje rutinne a v súlade so zákonnými predpismi zablokujú alebo vymažú.

F. Zákonné alebo zmluvné predpisy na poskytnutie osobných dát; nevyhnutnosť pre uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné dáta; možné následky neposkytnutia

Informujeme Vás o tom, že poskytnutie osobných dát je čiastočne zákonom predpísané (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať zo zmluvných úprav (napr. údaje o zmluvnom partnerovi). Niekedy pre uzavretie zmluvy môže byť potrebné, aby nám dotknutá osoba dala k dispozícii osobné dáta, ktoré vzápätí musíme spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné dáta, keď náš podnik s ňou uzavrie zmluvu. Neposkytnutie osobných dát by malo za následok, žeby sa zmluva s dotknutou osobou nemohla uzavrieť. Predtým, než dotknutá osoba dáva k dispozícii osobné dáta, musí sa obrátiť na niektorého s našich spolupracovníkov. Náš spolupracovník informuje dotknutú osobu s ohľadom na jednotlivý konkrétny prípad o tom, či poskytnutie osobných dát je predpísané zákonom alebo zmluvou alebo je potrebné pre uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné dáta a aké následky by neposkytnutie osobných dát mohlo mať.

G. Existencia automatizovaného hľadania riešení

Ako zodpovedný podnik sa zriekneme automatizovaného hľadania riešení alebo profilovania.

H. Vaše práva dotknutého

Pod uvedenými kontaktnými dátami nášho poverenca pre ochranu dát môžete kedykoľvek uplatniť nasledovné práva:

 • informácia o Vašich u nás uložených dátach a o ich spracovaní,
  oprava nesprávnych osobných dát,
 • vymazanie Vašich u nás uložených dát,
 • obmedzenie spracovania dát, pokiaľ Vaše dáta na základe zákonných povinností ešte nesmieme vymazať,
 • odpor proti spracovaniu dát u nás a
 • prenosnosť dát, pokiaľ ste dali súhlas k spracovaniu dát alebo uzavreli zmluvu s nami.
 • Pokiaľ ste nám udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek s budúcim účinkom odvolať.

Kedykoľvek sa môžete so sťažnosťou obrátiť na dozorný úrad, ktorý je pre Vás príslušný. Príslušnosť Vášho dozorného úradu sa riadi podľa spolkovej krajiny Vášho bydliska, Vašej práce alebo domnelého porušenia. Zoznam dozorných úradov (pre neverejný sektor) s adresou nájdete pod: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html..

I. Zmena našich ustanovení o ochrane dát

Vyhradzujeme si právo príležitostne prispôsobiť toto vyhlásenie o ochrane dát, aby odpovedalo vždy aktuálnym zákonným požiadavkám alebo aby sa zmeny našich výkonov začlenili do vyhlásenia o ochrane dát, napr. pri zavedení nových služieb. Potom pri Vašej opätovnej návšteve platí nové vyhlásenie o ochrane dát.

J. Otázky poverencovi pre ochranu dát

Keď máte otázky k ochrane dát, napíšte nám prosím e-mail alebo sa obráťte priamo na nášho poverenca pre ochranu dát:

Michael Weinmann, www.dsb-office.de, E-Mail: michael.weinmann[at]dsb-office.de, Tel.: +49 173-763 29 62,

Vyhlásenie o ochrane dát bolo vypracovaná generátorom pre vyhlásenia o ochrane dát spoločnosti activeMind AG , ako aj generátorom pre ochranu dát spoločnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH a doplnené, resp. prispôsobené pánom Michaelom Weinmannom .

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: